Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu (dále v textu jen provozovatel nebo prodávající)

Internetový obchod: Statek Tichý, Společnost a odpovědná osoba: Statek Tichý, Jindřichov ve Slezsku 541, PSČ 793 83. IČ: 60322225, DIČ: CZ60322225

E-mailová adresa: info@statektichy.cz  Telefon: 775 556 520

Sídlo firmy a adresa provozovny: Statek Tichý, Jindřichov ve Slezsku 541, PSČ 793 83.

Pracovní doba provozovny – viz FAQ

1) O registraci a zpracování osobních údajů dle GDPR (General Data Protection Regulation)

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Statek Tichý, Jindřichov ve Slezsku 541, PSČ 793 83 a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Odesláním jakéhokoli formuláře z této webové prezentace souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, které jste v něm uvedli, a to na dobu 5 let nebo po celou dobu našeho obchodního vztahu. Máme-li zareagovat na vaši aktivitu (dotaz, zprávu, poptávku,…), musíme vědět, na jaký kontakt (email) tak učinit. Souvisí to s tvorbou a získáním obchodního vztahu. Mezi vaše osobní údaje patří hlavně e-mailová adresa, která je nastavena jako povinný údaj, bez které neodešlete poptávku, objednávku apod. Dále je to jméno, příjmení, telefon a další identifikační údaje (adresy pro fakturaci a doručení), které poskytnete. Vaše osobní údaje spravuje a zpracovává pouze shora uvedený Statek Tichý. Tyto údaje nejsou nikomu poskytovány a předávány, jsou uloženy pouze v databázi e-shopu provozované na zabezpečených serverech společnosti Czechia, které jsou zabezpečené samostatnými přístupovými hesly a údaji. Vaše osobní údaje jsou tak ve shodě s GDPR a na 100% v bezpečí.

Používáme bezpečný přístup přes SSL protokol (https://)
Spojení mezi klientem 
(např. webovým prohlížečem) a serverem je šifrované a tedy zabezpečené před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. Není tedy možné odposlechnout jakoukoli činnost, kterou klient na webu dělá, například zadané informace ve formulářích, přihlašovací jména a hesla nebo jaké stránky na webu klient prochází.

Pokud nesouhlasíte, žádný formulář nám neposílejte a kontaktujte nás telefonicky

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy:

Osobní odběr Objednávku je možné vyzvednout druhý den na kamenné prodejně v Jindřichově za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní době, mimo tuto dobu po dohodě.

Zboží doručováno PPL nebo Zásilkovnou.

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno takto:
– PPL ve výši 100,- Kč
– Zásilkovna ve výši 90,-Kč (hmotnost balíku do 5 kg) nebo ve výši 130,-Kč (hmotnost balíku od 5 kg do 10 kg).

Zásilková služba PPL Vás v den dodání telefonicky informuje o zásilce, proto k údaji dodací adresy připište aktuální telefonní spojení. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje po výběru způsoby dopravy. Výběr přepravy a platby převodem nebo dobírkou můžete dále upravit na stránce pokladny e-shopu.

Reklamace viditelně poškozené zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR!
Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce.
Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník od nás informován e-mailem.

Zboží zasíláme jen v rámci České republiky.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem (podle typu zboží).

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. V případě navýšení poštovného Vás budeme kontaktovat. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

8) Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Kontaktujte nás ještě před odesláním.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit: Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to do 14 dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

9) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat při výběru dopravy a doručení na stránce pokladny. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Platba předem na účet – při výběru této možnosti obdržíte údaje k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Dobírka – objednané zboží Vám zašleme přepravní službou PPL nebo Zásilkovnou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Za dobírku je účtován manipulační poplatek a to 40,-Kč. Osobní odběr – platí v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně.

10) Bezpečnost

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) a všechna komunikace jsou šifrovány použitím SSL protokolu. Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Připravujeme prověřenou platební bránu podporovanou karetními asociacemi.   

11) Výměna

Neděláme výměnu kus za kus. Pro výměnu si prosím vytvořte novou objednávku, kterou musíte uhradit, v případě platby předem, nebo uhradit kurýrovi při převzetí. Vrácené zboží odešlete na naši adresu jako vratku.

Pozor!!!
Zboží bude přijato pouze a jedině tehdy, když bude odesláno s kompletním obsahem (spolu s výrobky zdarma, dárky, záručním listem atd.), a samotné zboží a jeho doplňky nejsou poškozeny. Zboží zasílejte s původním obalem, krabice nelepte izolepou apod., krabice nemačkat, nepoškozovat. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání.

12) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

13) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit více možností, postupujte dle popisu níže:

Pokud Vám byla zásilka z naší prodejny doručena Zásilkovnoukontaktujte nás předem e-mailem nebo telefonicky. Sdělíme Vám údaje pro zaslání zásilky zpět přes službu Zasilkovna.cz.
Službu reklamačního asistenta Zásilkovny.cz pro zpětné odeslání zásilky lze využít pouze pro zásilky, které byly doručeny prostřednictvím Zásilkovna.cz.
Zákazník nehradí náklady na doručení a proces reklamace se mu tímto zjednoduší.
K tomu, aby mohl zákazník odeslat reklamované zboží zpět na naši prodejnu, musí svou zásilku označit štítkem Zásilkovny. Ten mu odešleme na e-mail na základě předchozí e-mailové informace o reklamaci nebo telefonického hovoru.
Jakmile má zákazník svůj štítek, nalepí jej na zásilku a odevzdá na kterékoli pobočce Zásilkovny (seznam poboček https://www.zasilkovna.cz/pobocky). Pokud zákazník obdržel štítek s čárovým kódem v elektronické podobě a on nemá možnost si jej vytisknout, pak stačí sdělit na pobočce trasovací číslo tohoto štítku (je na něm uvedeno) a obsluha štítek vytiskne.
Zásilka bude doručena na adresu našeho obchodu.

Pokud jste obdrželi zboží z našeho obchodu jinak než Zásilkovnou, tak opět nás informujte předem telefonicky nebo e-mailem. Podle domluvy pak zašlete výrobek na kontaktní adresu provozovny. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

  • Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
  • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

13) Dotazníky spokojenosti

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Heuréka Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 30. 4. 2023 do odvolání.
Aktualizace úhrad za dopravu: 30. 4. 2023
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Váš Statek Tichý

Na tuto sekci dohlíží náš maskot lama Ťupík.

Statek Tichý

Jindřichov ve Slezsku 541,
PSČ 793 83.

V případě potřeby volejte nebo pište: 

Statek 775 556 520
Pekárna 602 225 105

Email: info@statektichy.cz